Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy kierownik SP ZOZ-u może prowadzić działalność w formie spółki?

Odpowiedź:

Możliwość prowadzenia działalności przez kierownika SP ZOZ-u w formie spółki jest ograniczona.

Uzasadnienie:

Kierownik SP ZOZ-u, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, objęty jest regulacjami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) - dalej u.o.p.dz.g. Zgodnie z art. 4 u.o.p.dz.g., kierownik SP ZOZ-u nie może:

1) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

2) być zatrudnionym lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność;

3) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4) być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy, zgodnie z art. 6 ust. 1 u.o.p.dz.g., kierownika o ile został zgłoszony do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.

Jak wyżej wspomniano zakazy powyższe obejmują kierownika SP ZOZ-u dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Kierownik ten jest w świetle ustawy, a także ugruntowanego orzecznictwa sądowego, traktowany jako zarządzający odpowiednio gminną, powiatową albo wojewódzką osobą prawną. Ustawa nie odnosi się wprost do kierownika SP ZOZ-u ogólnie - jak to ma miejsce chociażby w przypadku ustawy kominowej. Kierownik SP ZOZ-u dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia tym rygorom - ustawy antykorupcyjnej - nie podlega. Powyższe może rodzić wątpliwości o zasadność takiego rozróżnienia kierowników SP ZOZ-ie.

Kierownicy wszystkich SP ZOZ-ów objęci są delegacją art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), zgodnie z którym kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego.

Izabela Klisowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 24.08.2015 r.