Pytanie odnosi się do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jaki współczynnik pracy należy zastosować dla:

- instruktora terapii uzależnień, który ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki uzależnień oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika pozaszkolna;

- instruktora terapii uzależnień, który ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki uzależnień;

- instruktora terapii uzależnień, który ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności sądowo-penitencjarnej?

Przepisy ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączniku określającym współczynnik pracy odnoszą się nie do kwalifikacji ‘posiadanych’ przez pracownika, lecz do kwalifikacji ‘wymaganych’ na danym stanowisku. Dla opisanych w pytaniu kwalifikacji znajduje zastosowanie pkt 6 załącznika.

Zasadnicze znaczenie w świetle treści załącznika ma więc to jakie kwalifikacje na danym stanowisku wynikają bądź bezpośrednio z przepisów prawa bądź to z wymagań postawionych przez pracodawcę. Posiadanie przez pracownika kwalifikacji wyższych niż wymagane pozostaje kwestią neutralną, a więc nie wpływającą na zakwalifikowanie do określonej grupy zawodowej wymienionej w załączniku.

Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla zatrudnienia na stanowisku ‘instruktor terapii uzależnień’ wymagane jest posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje kwalifikacji w postaci ‘specjalisty psychoterapii uzależnień’, art. 27 ust. 7 tej ustawy przewiduje jednak certyfikat specjalisty terapii uzależnień, który może otrzymać osoba, która ukończyła studia wyższe. Certyfikat, o którym mowa w cytowanym przepisie nie jest specjalizacją w rozumieniu art. 209 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, która odsyła do specjalizacji uzyskanych na podstawie przepisów uchylonego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zatem opisane wyżej kwalifikacje spełniają wymaganie zawarte w pkt 6 (osoba wykonująca zawód medyczny wymagający wykształcenia wyższego, bez specjalizacji).

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w § 13 ust. 1 przewiduje możliwość uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, który wydaje się osobie, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osobie, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia. Również i ten certyfikat nie jest specjalizacją w rozumieniu art. 209 ustawy o działalności leczniczej, jednak wobec faktu, iż dla uzyskania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień w trybie w/w ustawy niezbędne jest wykształcenie magisterskie, okoliczność ta nie ma znaczenia w świetle treści zadanego pytania.