Czy dla osoby starszej w wieku 73 lat, która nie jest w stanie dojść ani dojechać prywatnym środkiem transportu na badania, gdyż nie pozwala na to jej stan zdrowia (dysfunkcja narządu ruchu oraz przewlekłe choroby współistniejące) należy się transport karetką do poradni?

Tak, jeśli dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie z publicznych środków transportu oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawi zlecenie na transport sanitarny.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.; dalej jako: u.ś.o.z.) – świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

- konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

- wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Z przedstawionej w pytaniu sytuacji faktycznej można wnosić, że przesłanki te nie zachodzą – nie mamy do czynienia ani z koniecznością podjęcia natychmiastowego leczenia, ani z potrzebą ciągłości leczenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 u.ś.o.z. – świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia, do najbliższego podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. Ponieważ w pytaniu pojawia się przesłanka dysfunkcji narządu ruchu ocena jej wpływu i rozmiaru należy do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który w razie oceny, że aparat słuchowy w opisanej sytuacji służy poprawie zdrowia – czyli zgodnie z art. 5 pkt 40 u.ś.o.z. należy do procesu leczniczego oraz dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego, wystawi zlecenie na bezpłatny transport sanitarny.