Pytanie użytkownika LEX Ochrona Danych Osobowych: Czy w przypadku gdy pacjent miał możliwość upoważnić osobę bliską do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia przy przyjęciu do szpitala i podczas pobytu w szpitalu i uczynił to, ale upoważnił tylko jedną osobę (syna), inna osoba bliska (brat) ma prawo do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, w sytuacji gdy pacjent ten utracił przytomność podczas dalszego pobytu w szpitalu?

Odpowiedź

Przedmiotem pytania jest kwestia dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta (a nie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta). Zagadnienia te uregulowane zostały w dwóch ustawach:

  1. ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.) oraz
  2. ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej u.z.l.).

U.p.p. reguluje m. in. prawo pacjenta (i innych osób) do informacji o jego stanie zdrowia (art. 9 u.p.p.) oraz prawo pacjenta i innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 26 u.p.p.).

 


Z uwagi na treść pytania, odpowiedź ograniczona zostanie do kwestii dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Zgodnie z art. 9 ust. 1-3 u.p.p., prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta – a więc prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami – posiada pacjent (w tym małoletni, który ukończył 16 lat życia), jego przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby - upoważnione przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego – do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia.

Zgodnie zaś z art. 31 ust. 6 u.z.l., jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p., a więc małżonkowi, krewnemu do drugiego stopnia lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie wskazaną przez pacjenta.

Zatem, na zasadzie wyjątku od zasady, że dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta ma pacjent, jego przedstawiciel lub osoba upoważniona przez każdego z nich, dostęp ten posiada – w wyjątkowej sytuacji - także osoba bliska, którą jest np. brat pacjenta (krewny do drugiego stopnia).

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej - POBIERZ WZÓR >

W jakim zakresie ZUS ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta? >