Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odprowadzania składek na ZUS przy umowach cywilnoprawnych.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaproponowano rozwiązanie polegające na zobowiązaniu osób uzyskujących przychód z kilku umów zlecenia do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości nie mniejszej, niż obliczona dla podstawy wymiaru składki równej kwocie minimalnego wynagrodzenia. Prezes NRL wyraził obawy związane z zawartymi w tym projekcie propozycjami.
Jak możemy przeczytać w piśmie w sektorze ochrony zdrowia znaczna część osób wykonujących zawody medyczne pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych co oznacza, że wprowadzenie takiego mechanizmu w życie skutkowałoby zwiększeniem obciążeń finansowych tych osób. Obecne regulacje pozwalają osobom uzyskującym przychód z tytułu kilku umów o pracę dobrowolnie odprowadzć składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie szerszym, niż minimalnie wymagany.
Zdaniem Prezesa NRL zmuszanie tych osób do obligatoryjnego ponoszenia większych obciążeń nie jest uzasadnione troską o zabezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób, lecz stanowi doraźną próbę poprawienia trudnej sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.nil.org.pl