Zarządzenie wprowadza zmiany w sposobie weryfikacji prawa pacjentów do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obligując świadczeniodawcę do korzystania z systemu eWuś. Ponad to zostały wprowadzone zmiany do wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Zgodnie z nowymi zapisami świadczeniodacy będą mogli przekazywać faktury za udzielone świadczenia również w formie elektronicznej.
W związku z treścią obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ poz. 42) do przedmiotowego zarządzenia wprowadzono czterech nowe programy lekowe: leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie, leczenia wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki, lenalidomidu w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego oraz indukcji remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG).
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania jednakże z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2013 r. za wyjątkiem przepisów wskazanych w zarządzeniu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl