Obowiązujące przepisy nie określają urzędowego formularza zgody na leczenie, jednak zestawienie aktualnych uregulowań prawnych prowadzi do wniosku, iż oświadczenie takie powinno obejmować oznaczenie pacjenta, oznaczenie osoby składającej oświadczenie, wskazanie świadczeń zdrowotnych oraz data złożenia oświadczenia i podpis osoby je składającej. Jeśli małoletni ukończył lat 16, również od niego powinna zostać odebrana zgoda, udzielana we własnym imieniu (według tych samych zasad).

Obowiązujące przepisy nie zawierają szczegółowego wskazania, jakie elementy winna zawierać treść zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu. Mamy tu do dyspozycji jedynie treść § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, który stanowi, iż do dokumentacji medycznej dołącza się oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p.

Zgodnie zaś z art. 16 u.p.p. pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, wedle zaś art. 17 u.p.p. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza; przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, iż w treści zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego powinny znaleźć się informacje obejmujące:

  • jednoznaczne wskazanie pacjenta, którego dotyczy zgoda, przez co rozumieć należy jego imię (imiona) i nazwisko a także numer PESEL, który zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności jest numerem identyfikującym osobę fizyczną;
  • jednoznaczne wskazanie osoby składającej oświadczenie, tj. imię (imiona) i nazwisko tej osoby oraz jej numer PESEL ze wskazaniem, w jakim charakterze oświadczenie to składa (jako przedstawiciel ustawowy dziecka czy opiekun prawny)
  • wskazanie świadczeń zdrowotnych na udzielenie których zgoda jest wyrażona, przy czym świadczenia te muszą być określone (w świetle art. 16 ust. 1 u.p.p. nie jest wystarczająca zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych jako takich),
  • data złożenia oświadczenia i podpis osoby je składającej.

Jeśli małoletni ukończył lat 16, również od niego powinna zostać odebrana zgoda, udzielana we własnym imieniu (według tych samych zasad).

Niezależnie od tego w treści zgody może, lecz nie musi znajdować się potwierdzenie otrzymania od lekarza pełnych i wyczerpujących informacji warunkujących świadome udzielenie takiej zgody. Jeśli nie zostaną one zawarte w treści oświadczenia o zgodzie, otrzymanie informacji może zostać potwierdzone w odrębnym oświadczeniu.