Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poinformowało o zakończeniu realizacji projektu dotyczącego akredytacji placówek medycznych. W wyniku jego realizacji 191 szpitali otrzymało certyfikaty akredytacyjne.

Projekt pod nazwą "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Lista szpitali z aktualnym certyfikatem akredytacyjnym dostępna jest na stronie CMJ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 11 marca 2015 r.