Informację na temat ochrony zdrowia wobec wielkich zespołów geriatrycznych przedstawił posłom sejmowej komisji polityki senioralnej wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.

Wielkie zespoły geriatryczne (WZG) to typowe dla wieku podeszłego przewlekłe, wieloprzyczynowe zaburzenia, które znaczenie zwiększają ryzyko niesprawności i negatywnie wpływają na jakość życia osób starszych. Ryzyko ich wystąpienia narasta z wiekiem. Należą do nich: upadki, nietrzymanie moczu lub kału, depresja, otępienie, zaburzenia wzroku i słuchu, a także na przykład odleżyny czy niedożywienie.

Z informacji przekazanych posłom wynika, że obowiązujący system organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, na chwilę obecną, nie uwzględnia ani też nie definiuje WZG, co - jak podkreślono - nie ogranicza możliwości wypracowania i stworzenia w przyszłości regulacji wychodzących naprzeciw zmniejszaniu ryzyka występowania WZG.
 

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostrzega problemy polskiej geriatrii oraz występujące trendy demograficzne i podejmuje działania w zakresie edukacji geriatrycznej oraz zapewnienia seniorom dostępności do świadczeń.

W informacji przygotowanej dla posłów wskazano, że specjalizacja w dziedzinie geriatrii znalazła się na liście priorytetowych, co ma zwiększyć zainteresowanie nią. Umieszczenie na liście specjalizacji priorytetowych daje możliwość ustalenia wyższego zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarza rezydenta. Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii, według resortu, uprawnione są obecnie 34 jednostki, dysponujące łącznie 226 miejscami w tej dziedzinie.

Z informacji Ministerstwa wynika, że liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii w Polsce wynosi 343, w tym 332 wykonujących zawód (według danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, stan na koniec kwietnia 2015) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii jest 169 lekarzy (wg danych Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stan na koniec marca 2015).

Jak przekazano posłom, w postępowaniu kwalifikacyjnym w marcu 2015 roku minister zdrowia przyznał 22 rezydentury w dziedzinie geriatrii, na łączną liczbę 1612 rezydentur przyznanych we wszystkich dziedzinach, co według resortu pokryło w 100 procentach. zapotrzebowania na rezydentury w tej dziedzinie zgłoszone przez wojewodów. Resort planuje w postępowaniu kwalifikacyjnym w październiku 2015 przyznanie 4915 rezydentur; w dziedzinie geriatrii także w zgodzie z zapotrzebowaniem sygnalizowanym przez wojewodów.
 

Z danych przekazanych we wtorek 26 maja 2015 posłom wynika, że w Polsce liczba pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego wynosi 465 (stan z końca 2014 roku) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie jest 538 pielęgniarek (stan z kwietnia 2015).

Ministerstwo podało także między innymi, że od 2012 roku prowadzony jest projekt "wsparcia systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej". Jego celem jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym poprzez podniesienie kompetencji kadr medycznych. Szkolenie jest skierowane dla lekarzy POZ (w wymiarze 21 godzin) oraz dla pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych (40 godzin). (pap)