Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał doktorat h.c. prof. Mackiewiczowi w dowód uznania za wkład w rozwój chirurgii ogólnej i naczyniowej w Polsce oraz za zasługi położone w rozwój Akademii Medycznej w Bydgoszczy (od 2004 r. Collegium Medicum UMK).

Prof. Mackiewicz urodził się w 1931 r. Studia lekarskie ukończył w 1955 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Powiatowym w Śremie, a następnie w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zdobył specjalizację z chirurgii ogólnej. W 1964 r. uzyskała stopień doktora medycyny, a w 1977 r. – doktora habilitowanego.

W 1977 r. został pracownikiem Akademii Medycznej w Gdańsku, obejmując kierownictwo Kliniki Chirurgii w filii w Bydgoszczy. Z czasem bydgoska filia AM została przekształcona w zamiejscowy Wydział Lekarski, a w 1984 r. w Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera. Prof. Mackiewicz w bydgoskiej akademii został kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Bydgoszczy, a także przez dwie kadencje był prorektorem ds. studenckich. W 1988 r. otrzymał tytuł profesora.

Profesor był m.in. prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich, założycielem i prezesem Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego. Jest autorem 250 publikacji naukowych, promotorem 24 prac doktorskich, opiekunem pięciu habilitacji. W 2001 r. przeszedł na emeryturę, ale ciągle jest czynnie zwiany z uczelnią.

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn w wystąpieniu inaugurującym rok akademicki zapowiedział "wprowadzenie głębokich zmian i podejmowania trudnych decyzji" w celu zbilansowania budżetu w ciągu kolejnych trzech lat. Uczelnia ma 16 mln zł deficytu.

"Od nowego roku kalendarzowego wprowadzone zostaną nowe zasady gospodarki finansami w toruńskiej części UMK. Zgodnie z nimi każdy z wydziałów odpowiedzialny będzie za swoją część przychodów i kosztów. Oznacza to zdecydowanie większe kompetencje dziekanów i rad wydziałów, ale też nieporównanie większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje" – powiedział rektor.

Prof. Tretyn zapowiedział, że "trzeba będzie liczyć się ze zmniejszaniem liczby godzin dydaktycznych, likwidacją niewielkich grup ćwiczeniowych, a być może i niektórych kierunków. Wprowadzona zostanie bardziej rygorystyczna polityka wobec nauczycieli akademickich niespełniających wymogów awansu zawodowego".

Zaznaczył, że plan działań oszczędnościowych oparto na doświadczeniach innych uczelni, zwłaszcza na programie naprawy finansów przygotowanym i wprowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim.

Rektor podkreślił, że mimo niełatwej sytuacji finansowej uczelnia realizuje ambitny program inwestycyjny, którego całkowity koszt wyniesie prawie pół miliona złotych.

Wskazał, że w tym roku otwarto w Toruniu Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i Uczelniane Centrum Sportowe, a w Bydgoszczy – budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, w którym mieści się Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Kliniką Medycyny Ratunkowej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. W Bydgoszczy trwa budowa budynku dla klinik psychiatrii, dermatologii i geriatrii oraz Zakładu Opieki Paliatywnej, a także budynku akademika.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika studiuje 29,8 tys. studentów (w kampusie toruńskim – 24,6, w kampusie bydgoskim – 5,2). Na studiach stacjonarnych kształci się 24 tys. osób, a na niestacjonarnych – 5,8 tys.

Inauguracja roku akademickiego na UMK po raz pierwszy odbyła się poza Toruniem. Uroczystość zorganizowano w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, gdyż aula uczelni w Toruniu przygotowana jest do kompleksowego remontu.