W odniesieniu do dotychczasowych przepisów, projektowany akt normatywny będzie określał między innymi dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, które nie posiadają właściwości zakaźnych, czy warunki prowadzenia procesów unieszkodliwienia odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.

Ponadto rozporządzenie określi warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych oraz sposoby monitorowania wskazanych procesów.

Czytaj: Nowe katalogi odpadów medycznych i weterynaryjnych >>>

Wśród metod unieszkodliwiania odpadów wskazano:
- termiczne przekształcenie odpadów na lądzie (D10);
- obróbkę fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofali, jeżeli zastosowanie tej techniki zapewni bezpieczne dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi unieszkodliwienie odpadów;
- składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5).

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w stosunku do odpadów niebezpiecznych o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 02 05*, 18 02 07* pozostawiono sposoby unieszkodliwiania odpadów określone obecnie obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż minimalna temperatura gazu powstającego podczas spalania po ostatnim doprowadzeniu powietrza została uzależniona od zawartości w nich związków organicznych. 

W celu uniknięcia zagrożeń stwarzanych przez odpady medyczne projektowany akt normatywny przyjmuje, iż odpady o kodzie 18 01 09, a także 18 02 08 będą unieszkodliwiane analogicznie do leków cytotoksycznych i cytostatycznych poprzez termiczne przekształcenie na lądzie. W podobny sposób postąpiono z odpadami o kodach 18 01 07 i 18 02 06.

W odniesieniu do odpadów o kodzie 18 01 81, będzie możliwe ich unieszkodliwienie przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5). Przyjęcie tego rozwiązania nie wykluczy jednak możliwości przetwarzania odpadów o kodzie 18 01 81, na przykład przez odzysk poza instalacjami.

Konieczność zmiany dotychczasowych regulacji wynika z wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Dodatkowo projekt zawiera także regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. U. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 23 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz