Konieczność wydania nowego zarządzenia wynika z faktu podpisania przez Ministra Zdrowia w dniu 6 listopada 2013 r. rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i opublikowaniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Nowe zarządzenie nakładać będzie na świadczeniodawców przede wszystkim obowiązek zapewnienia pacjentom możliwości weryfikacji uprawnień do świadczeń za pomocą systemu eWuś pod rygorem kary umownej.
Projektowane zarządzenie wprowadza także zmiany w przedmiocie zasad udzielania świadczeń. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie żywienia pozajelitowego w warunkach domowych oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych obowiązany będzie przekazywać odpowiednie informację lekarzowi POZ lub lekarzowi kierującemu do objęcia świadczeniem.
Zmiany mają wejść w życie z dniem podpisania, z tym jednak zastrzeżeniem, że będą miały zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.
Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 9 grudnia 2013 r.
Źródło: www.nfz.gov.pl