Pytanie

Czy jest prawnie dopuszczalne przekazywanie pacjentom lub klientom aptek bezpłatnych próbek refundowanych wyrobów medycznych z zaznaczeniem, że próbka jest przeznaczona do celów edukacyjnych?

Odpowiedź

Dzianie takie należy uznać za niedozwolone w świetle art. 49 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - dalej u.r.l.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakazuje się przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji oraz podmiotowi prowadzącemu aptekę, kierownikowi apteki lub osobie wydającej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją, w związku z realizacją recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów, a także udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych. 

W świetle powyższego nie jest dozwolone przekazywanie przez aptekę klientom (świadczeniobiorcom) jakichkolwiek przedmiotów skutkujących powstaniem po stronie tych klientów jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub osobistej. Wprawdzie próbki miałyby być przekazywane klientom wyłącznie w celach edukacyjnych, jednak również w takim przypadku w jednej ze swoich decyzji Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie stwierdził, że po stronie klientów powstaje przynajmniej korzyść osobista, polegająca na zaspokojeniu potrzeby zaznajomienia się ze sposobem używania danego wyrobu medycznego. Ponadto, biorąc pod uwagę, że w normalnych warunkach taką próbkę wyrobu klient musiałby nabyć po cenie detalicznej, udostępnienie jej bezpłatnie stanowi również korzyść majątkową po stronie klienta. W konsekwencji takie działanie podlega zakazowi, o którym mowa w art. 49 ust. 3 u.r.l.

Czytaj inne komentarze tego autora:

Apteka szpitala może sprzedawać innym podmiotom leczniczym wyroby medyczne i leki >>>

Zmiany w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych>>>

Mariusz Kondrat

Doktor nauk prawnych, europejski rzecznik patentowy, prowadzi własną kancelarię prawno-patentową, były pracownik departamentu prawnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, adiunkt oraz wykładowca prawa wspólnotowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od ponad 10 lat czynnie zaangażowany w tworzenie i interpretowanie prawa farmaceutycznego, autor licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego.