Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej zaskarżył do sądu zapisy uchwały Rady Miejskiej  Łomży w sprawie uprawienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży.  Zakwestionował regulację, która stanowi, że do korzystania z przejazdów z ulgą 50 proc. w granicach administracyjnych miasta są uprawnieni studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) do 26 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

 


Skarżący dowodził, że uchwała ograniczająca prawo do ulg studenckich na komunikację miejską do 26 roku życia jest niezgodna z art. 105 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (jak i wcześniej obowiązującym art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Czytaj w LEX: Izdebski Hubert, Zieliński Jan Michał, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do art. 105 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce >

W uzasadnieniu skargi wskazano, że zaskarżony zapis uchwały wprowadził cenzus wieku dla korzystania z uprawnienia przez studentów z ulgowych przejazdów 50 proc. komunikacją miejską oraz, że uprawnienie to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, które jednak nie wprowadzają ograniczenia wiekowego i nie upoważniają organów samorządu terytorialnego do jego wprowadzenia.

Zdaniem organizacji, przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów traktujące o uprawnieniach wynikających z posiadania legitymacji studenckiej, poświadczają:

  • uprawnienia do 50 proc. ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
  • uprawnienia do korzystania do ukończenia 26 roku życia, z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj też: RPO: Nie wszyscy studenci z takim samym prawem do ulg
 

Dwa rodzaje ulg ustawowych

Ustawodawca rozróżnił więc ulgi studenckie na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50% bez cenzusu wiekowego) oraz ulgi studencki na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego (51 proc- cenzus wiekowy 26 lat), co poświadcza legitymacja studencka. Rozróżnienia tego dokonano również w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która w art. 1 ust. 1 wyłącza stosowanie jej do komunikacji miejskiej, w związku z czym nie może być podstawą do wprowadzenia cenzusu wiekowego dla ulg studenckich w komunikacji miejskiej.

Skoro zatem każdy student ma prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, to rada miejska nie może w sposób dowolny tego prawa ograniczać.

Rada Miejska w Łomży domagając się oddalenia skargi podnosiła, że zapisy podobne do zakwestionowanego były praktykowane w poprzednio obowiązujących uchwałach dotyczących ulg komunikacyjnych oraz, że samorządy nie otrzymują dotacji z tytułu stosowania ustawowych ulg.

 

Studentowi nie można ograniczać ulgi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podzielił stanowisko skarżącej organizacji, że uprawnienie przyznające studentom ulgę 50 proc. w przejazdach komunikacji miejskiej wynika wprost z przepisu prawa, który to przepis nie tylko nie wprowadza cenzusu wiekowego wobec tej grupy uprawnionych ustawowo, ale również co istotne, nie daje takiego upoważnienia organom samorządu terytorialnego.

Zakwestionowane postanowienia uchwały są więc sprzeczne z regulacjami art. 188 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym. Wprowadzenie uchwałą zniżek tylko wobec studentów do 26 roku życia, faktycznie pozbawia studentów, którzy przekroczyli powyższy cenzus wiekowy do skorzystania z przysługującego im ustawowo zagwarantowanego prawa do korzystania z 50 proc. ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

Wyrok WSA w Białymstoku z 10 października 2019 r. sygn.. II SA/Bk 336/19