- Zapis taki w ocenie studentów jest krzywdzący, niesprawiedliwy i demotywujący. Pomimo osiąganych bardzo dobrych wyników w nauce, często jednych z najlepszych na swoim kierunku, są oni wykluczeni z grona ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce. W założeniu stypendia mają wspierać i promować najzdolniejszych, najaktywniejszych i najpilniejszych studentów. Obecnie obowiązujące przepisy mogą działać demotywująco na studentów, zniechęcać do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. W mojej ocenie ograniczenie to nie znajduje żadnego obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia - uważa poseł Kazimierz Moskal (interpelacja 26188).

MNiSW: Nie planujemy nowych stypendiów dla studentów>>

 

Student nie uczy się dla nagrody

- Student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi ma możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium ministra (art. 359 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Minister Edukacji i Nauki corocznie przyznaje to wyróżnienie najzdolniejszym studentom. Na rok akademicki 2020/2021 stypendium Ministra Edukacji i Nauki wynoszące 17.000 zł otrzymało 362 studentów uczelni z całego kraju (stypendium jest wypłacane jednorazowo) - wskazuje prof. Wojciech Murdzek, wiceminister nauki. Dodaje, że absolwenci studiów, którzy planują dalszy rozwój kariery, mogą kontynuować naukę w szkole doktorskiej i wtedy otrzymają stypendium.

Sprawdź w LEX: Czy stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowi dochód nieopodatkowany dla celów ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego? >

 

- Zadaniem systemu wsparcia studentów w uzyskaniu wykształcenia wyższego nie jest motywowanie do podejmowania kolejnych kierunków studiów i nagradzanie uzyskiwania wyróżniających się wyników w nauce. Jakkolwiek inwestowanie w własny rozwój osobisty i zawodowy zasługuje na pełną aprobatę, jednak podejmowanie takich działań nie powinno być motywowane uzyskaniem gratyfikacji finansowej w postaci stypendium. Decyzja o podjęciu studiów powinna być świadomym i odpowiedzialnym wyborem, a naturalną konsekwencją tej decyzji jest ukończenie studiów oraz podjęcie dalszych decyzji co do ścieżki kariery zawodowej lub rozwoju naukowego - podkreślił wiceminister Murdzek.