Według resortu nauki obecna pomoc socjalna i programy stypendialne oferowane studentom w zupełności wystarczą - wiceminister nauki Anna Budzanowska tłumaczy, że studenci mają bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o wybór rodzaju pomocy.

W czasie epidemii nowe formy wsparcia dla studentów>>

 

Stypendia i zapomogi

- Prawo studentów do świadczeń ma charakter powszechny, co oznacza że przysługuje studentom wszystkich uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych, studiujących w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, niezależnie od wieku. Analogiczne uprawnienia do świadczeń przysługują doktorantom kształcącym się na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Przyjęty w obowiązującej ustawie system świadczeń dla studentów i doktorantów został wypracowany po konsultacjach ze środowiskiem akademickim, w tym z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Reprezentacją Doktorantów - podkreśla Budzanowska.

 

 

 

Wspieranie kształcenia studentów realizowane jest przede wszystkim poprzez system bezzwrotnych świadczeń dla studentów przyznawanych przez uczelnie ze środków przekazanych na ten cel z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). W ramach bezzwrotnej pomocy student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane studentom z niepełnosprawnościami;
  3. stypendium rektora przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce lub posiadającym osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe;
  4. zapomogę przyznawaną studentom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Dostępny także kredyt studencki

Uzupełnieniem systemu bezzwrotnych świadczeń dla studentów jest pomoc o charakterze zwrotnym w formie preferencyjnego kredytu studenckiego z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i korzystnymi warunkami uzyskania kredytu i jego spłaty, w tym także możliwością zawieszenia lub umorzenia spłaty kredytu. Kredyt może otrzymać student do ukończenia 30. roku życia, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 3.000 zł netto (wartość ustalona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2020/2021).

 

 

 

Stypendia z waloryzacją

Odnosząc się do kwestii ewentualnego zwiększenia puli środków na świadczenia resort nauki i szkolnictwa wyższego wyjaśnia, że środki na wypłatę studentom i doktorantom stypendiów i zapomóg są zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce waloryzowane corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług. Dzięki tej regule waloryzacyjnej zagwarantowany jest coroczny wzrost środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów.

 


- System świadczeń uwzględnia również szczególnie trudną sytuację osób z niepełnosprawnościami potwierdzonymi stosownym orzeczeniem, które otrzymują stypendium dla osób niepełnosprawnych bez konieczności spełnienia dodatkowych kryteriów. Świadczenie to przysługuje również na kolejnym kierunku studiów w przypadku osoby, której niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu. Wsparcie finansowe, w szczególności w formie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, niweluje nierówności społeczne i materialne wśród studiujących - wyjaśnia wiceminister Budzanowska.

  

Ograniczenie czesnego, pomoc w tarczy

W czasie zamknięcia gospodarki i największych obostrzeń wprowadzono pomoc dla osób, które pracowały na umowach cywilnoprawnych i w związku z epidemią utraciły dochód. Początkowo miały dostać właśnie to 2 tys. zł brutto, o którym w komunikacie wspominał minister.

Świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych ma wypłacać ZUS w postaci tzw. gwarantowane świadczenia miesięcznego miesięczne. Dotyczyć to będzie osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane i konieczne będzie udowodnienie zawarcia umowy przed 1 lutego 2020 r.