- Do wymiaru urlopu wlicza się okres nauki, w przypadku uzyskania wykształcenia wyższego należy przepracować jeszcze tylko dwa lata, aby uzyskać 26 dni urlopu - wskazuje autorka zgłoszenia do akcji "Poprawmy Prawo". - Sytuacja ta ma miejsce zarówno, jak ktoś uzyskuje wykształcenie wyższe po zdobyciu stopnia licencjata (trzy lata studiów), jak i po zdobyciu stopnia magistra (pięć lat studiów) - tłumaczy. Dodaje, że absolwenci kierunków, na których nie ma podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia (prawnicy, psychologowie), są w gorszej sytuacji niż osoby ze stopniem licencjata. - Z uwagi na dłuższe studia, o dwa lata, ich okres potrzebny do przepracowania, aby uzyskać 26 dni urlopu powinien być krótszy - postuluje czytelniczka.

 

Urlop wypoczynkowy to 20 albo 26 dni, w zależności od stażu pracy>>

 

Absolwent na dłuższy urlop zapracuje po dwóch latach

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego, który budowany jest przez okresy zatrudnienia oraz okresy do nich wliczane. Najistotniejszym z nich jest stopień ukończonej nauki. Artykuł 154 kodeksu pracy wprowadza dwa wymiary urlopu wypoczynkowego dla pracowników:

  •     20 dni – dla pracowników zatrudnionych poniżej 10 lat,
  •     26 dni – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat.

Zobacz w LEX: Kalkulator urlopowego stażu pracy >

Do okresu uprawniającego do urlopu wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, czyli nie tylko zakończone okresy zatrudnienia, ale również trwające nadal po podjęciu pracy u kolejnego pracodawcy (w takim przypadku zaliczeniu podlega okres pracy przed podjęciem pracy u danego pracodawcy – okresy zatrudnienia trwające równolegle nie dublują się).

Zobacz procedurę: Ustalanie stażu pracy pracownika >

 

Do okresu, od którego zależy wymiar wlicza się także okres nauki (art. 155 k.p.) - z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – wlicza się czas trwania nauki wynikający z programu nauczania, jednak nie więcej niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,.
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Poszczególne „stopnie edukacji” nie podlegają sumowaniu, bierze się pod uwagę ostatni ukończony etap nauki, wymieniony w tym przepisie, zatem ukończenie szkoły wyższej zapewnia osiem lat z dziesięcioletniego stażu.

Sprawdź w LEX: Czy okres pracy, który nie nakłada się z okresem nauki należy wliczyć do stażu urlopowego? > 

 

Nowość
Nowość

Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler

Sprawdź  

Czas na zmiany

- Faktycznie przepisy dotyczące obliczania okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego nie są idealne - mówi Prawo.pl Bartosz Wszeborowski, adwokat z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz Littler - Przede wszystkim ustawodawca różnicuje sytuację studentów w zależności od rodzaju studiów – studenci studiów jednolitych magisterskich pozostają bowiem w gorszej sytuacji niż studenci studiów dwustopniowych. Ci pierwsi nabywają „ośmioletni okres pracy” po pięciu latach studiów, a ci drudzy jedynie po trzech latach. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zmiana art. 155 KP w tym zakresie, tak aby osoby zróżnicować sytuację osób z tytułem magistra (pozostawiając im ośmioletni okres pracy) od osób z tytułem licencjata czy inżyniera (okres pracy w takim wypadku powinien być krótszy, np. siedmioletni) - wskazuje prawnik. Innym pomysłem mogłoby być ewentualnie skrócenie okresu, jaki - by uzyskać prawo do urlopu - musi przepracować absolwent jednolitych studiów.

Czytaj też w LEX: Absolutorium - wpływ uzyskania na wymiar urlopu wypoczynkowego i obowiązek odprowadzania składek >

 

Ale nie jest to jedyny problem związany z tymi przepisami - nie przystają one za bardzo do obecnych realiów rynku pracy i różnych form zatrudnienia. - Niezrozumiały jest też brak wliczania do okresu pracy okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych jak świadczenie usług czy zlecenie - uważa mec. Wszeborowski. - Dochodzi potem do kuriozalnych sytuacji, gdy dana osoba jest na rynku pracy kilka bądź kilkanaście lat, a po zmianie formy zatrudnienia na umowę o pracę nadal musi czekać co najmniej dwa lata na uzyskanie wyższego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli taki nowy pracownik (a wcześniej zleceniobiorca) może udokumentować swoje wcześniejsze zatrudnienie, w mojej ocenie powinno ono być również wliczane na potrzeby urlopu - podkreśla. Wskazuje, że nie byłoby szczególnie trudne do wykazania, że osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadząca działalność gospodarczą ma odpowiedni staż pracy. - Rozwiązaniem może być np. wykaz godzin świadczenia usług/wykonania zlecenia, jaki powinien być przedstawiany przez przyjmującego zlecenie/świadczącego usługi swojemu kontrahentowi zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wtedy można przykładowo ustalić, że jeden miesiąc pracy równać się będzie 176 godzinom wykonywania zlecenia - podkreśla mec. Wszeborowski.