W najnowszej uchwale Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), która jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, pozytywnie oceniła zapisy ustawy dotyczącej pomocy uchodźcom. Apeluje jednak o rozszerzenie pomocy na osoby, które nie mają polskiego i ukraińskiego obywatelstwa.

Bezpłatne studia i łatwiejsze zatrudnianie naukowców, którzy przyjechali z Ukrainy>>

 

Pomoc powinna dotyczyć wszystkich

Środki, które przyznaje ustawa, stanowią realną formę pomocy państwa polskiego dla studentów z Ukrainy zamierzających kontynuować studia na uczelniach polskich, dla nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i badawczych, pracujących do czasu agresji Rosji w uczelniach, placówkach naukowych i instytutach badawczych w Ukrainie.

 

Rada Główna postuluje jednak objęcie pomocą organizacyjną i finansową studentów i pracowników naukowych z innych krajów, którzy do 24 lutego przebywali na terenie Ukrainy i mieli prawo pobytu na terytorium tego państwa. - Wyłączenie tej grupy stanowi przejaw dyskryminacji społecznej przez szczegółowe zapisy projektu ustawy i narusza przepisy konwencji międzynarodowych – napisano.

Specustawa przewiduje też ułatwienia w zatrudnianiu naukowców i uznawaniu kwalifikacji - Polak lub Ukrainiec, który pracował na uczelni, może podjąć pracę jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma to umożliwić szybkie zatrudnienie takich osób.

Czytaj także: Sejm poprawił specustawę - wykreślona "bezkarność" urzędników i przedsiębiorców>>

 

Weryfikacja i nadrabianie różnic programowych

Wystarczy oświadczenie, że jest się studentem określonego roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Tyle że, jeżeli ktoś nie ma dokumentów potwierdzających zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, - uczelnia może uznać studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.(ms/pap)