Materiał przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich znalazła się informacja o specjalnych rozwiązaniach dotyczących obywateli Ukrainy (i obywateli Polski) wynikających z wprowadzenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W tekście zostały szczegółowo omówione kwestie: przyjęcia na studia i kontynowania studiów, opłat za studia, opłat za studia dla obywateli polskich – studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy, świadczeń dla studentów i kredytów studenckich oraz kontynuacji zatrudnienia. 

Czytaj także: Sejm poprawił specustawę - wykreślona "bezkarność" urzędników i przedsiębiorców>>

 

Weryfikacja i nadrabianie różnic programowych

Przypomnijmy - kwestie te reguluje specustawa, która przewiduje ułatwienia w zatrudnianiu naukowców i uznawaniu kwalifikacji - Polak lub Ukrainiec, który pracował na uczelni, może podjąć pracę jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma to umożliwić szybkie zatrudnienie takich osób.

Wystarczy oświadczenie, że jest się studentem określonego roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Tyle że, jeżeli ktoś nie ma dokumentów potwierdzających zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, - uczelnia może uznać studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

 

Zapomoga nawet kilkukrotnie

Ustawa przyznaje studentom uprawnienia socjalne, obywatel Ukrainy będący studentem będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się też ograniczenia w liczbie przyznanych zapomóg. Podstawą do przyznania świadczenia jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. Obywatel Ukrainy ubiegający się o stypendium socjalne albo o kredyt studencki składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. 

II SA/Sz 468/21, Posiadanie statusu studenta a posiadanie prawa do zapomogi - Wyrok WSA w Szczecinie >

Możliwa zmiana terminów w regulaminach

Ustawa umożliwia też zmiany w regulaminach - uczelnia może zmienić w uchwale  warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023.
2. Do dnia 30 września 2022 r. do zmiany regulaminu studiów, w zakresie niezbędnym do przyjęcia na studia osób, które obejmuje ustawa mająca zapewnić pomoc uciekinierom z Ukrainy.

Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 5 dni roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego składu. Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2021/2022 określoną w aktach wewnętrznych uczelni. W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych mogą być prowadzone łącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów.