Komisja Egzaminacyjna II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego utrzymała w mocy zaskarżoną uchwałę o negatywnym wyniku egzaminu zawodowego Marka K. w 2016 roku.

Skarżący przystąpił do egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną, która stwierdziła, że egzaminowany uzyskał wynik negatywny z egzaminu radcowskiego. W uzasadnieniu wskazano, że uzyskał on następujące oceny z zadań z zakresu:

 • z prawa karnego - ocenę dostateczną,
 • z prawa cywilnego - ocenę niedostateczną,
 • z prawa gospodarczego - ocenę dostateczną,
 • z prawa administracyjnego - ocenę niedostateczną,
 • zaś z zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - ocenę dobrą.

Całość egzaminu była niedostateczna i tę ocenę potwierdziło dwóch egzaminatorów.

W odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie uchwały w części dotyczącej ustalenia ocen niedostatecznych z dwóch przedmiotów. Jednak Komisja Odwoławcza po rozpatrzeniu odwołania w październiku 2016 r. utrzymała uchwałę w mocy.

Ważny interes strony

Komisja wyjaśniła, że zgodnie z art. 36(4) ust. 1 ustawy o radach prawnych, egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego.

W zadaniu z prawa cywilnego aplikant wybrał apelację jako rozwiązanie problemu, co było słuszne, jednak w pracy znalazło się szereg błędów merytorycznych i proceduralnych, np. zakres zaskarżenia był nieprawidłowy. A przede wszystkim - zdający nie zadbał o interes strony.

Natomiast w zadaniu z prawa administracyjnego aplikant słusznie sporządził skargę do sądu I instancji, ale zabrakło w niej prawidłowego zarzutu z prawa budowlanego.

Zdający zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak ten oddalił skargę Marka K. jako niezasadną.

Wyczerpujące uzasadnienie

WSA w Warszawie 4 lipca 2017 r. za niezasadne uznał zarzuty naruszenia przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Komisja Odwoławcza w sposób staranny i wnikliwy zbadała wszystkie istotne okoliczności.

W ocenie sądu, w rozpoznawanej sprawie Komisja Odwoławcza uczyniła zadość obowiązkowi przedstawienia wyczerpującego i przekonującego uzasadnienia uchwały. Zaskarżona uchwała zawiera dokładne wskazania mankamentów prac z wymienionych dziedzin prawa. Opisane wyżej uchybienia pracy egzaminowanego dostrzeżone przez obie Komisje egzaminacyjne, uniemożliwiły wystawienie ocen pozytywnych.

W skardze do NSA Marek K. zarzucił :

 • błędną wykładnię art. 36 (4) ust. 1 ustawy o radcach prawnych
 • za dobrze rozwiązanie zadanie postawiono ocenę niedostateczną i należy się wyższy stopień
 • naruszenie art. 36 (6) ustawy o radcach prawnych
 • sąd nie ustalił prawidłowo stanu fatycznego
 • sąd dowolnie ocenił dowody
 • WSA nie uzasadnił dostatecznie swego orzeczenia

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tymi zarzutami i oddalił skargę. Według sądu II instancji WSA miał rację co do oceny końcowej egzaminu.  

Wiedza niedostateczna

- Uzasadnienie wyroku sądu I instancji było wyczerpujące - powiedziała sędzia Joanna Sieńczyło-Chlabicz. - Komisja zauważyła, że Marek K. część zadań wykonał prawidłowo, a więc była obiektywna. Jednak aplikant powinien wykazać się większą wiedzą. Marek K. poprawnie rozwiązał zadanie z prawa cywilnego, apelacja byłaby przyjęta, lecz niewłaściwy zakres zaskarżenia naraziłby klienta na dodatkowe, niepotrzebne koszty opłaty sądowej.

NSA podkreślił, że aplikant w zadaniach egzaminacyjnych musi brać pod uwagę słuszny interes strony.

Sygnatura akt II GSK 3497/17, wyrok prawomocny z 5 listopada 2019 r.