Czy zwrot kosztów dowożenia dla dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do klasy I specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego powinien obejmować okres od 1 września do końca zajęć dydaktycznych?

Czy może obejmować również zwrot kosztów dowożenia na zajęcia organizowane w miesiącu lipcu w tym ośrodku?

Odpowiedź

Ustawa o systemie oświaty , nie precyzuje takiego obowiązku gminy.

Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek zapewnienia dowozu m.in. dla dzieci niepełnosprawnych. Obowiązek gminy realizuje się poprzez zabezpieczenie bezpłatnego transportu (własnego bądź poprzez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu) oraz opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 21. roku życia. Z kolei dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi gmina ma obowiązek zapewnić dowóz i opiekę do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom oraz młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni ucznia, wówczas gmina zawiera z nimi umowę, w której określa zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty ).

Generalnie więc zapewnienie bezpłatnego dowozu oraz opieki ma umożliwić realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z zapisem § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.), specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny, jako placówka w której są przewidziane ferie szkolne. Jednakże za zgodą organu prowadzącego specjalny ośrodek szkolno-wychowawcy może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych. Wydaje się więc, że odpowiedź na zadane pytanie pozostaje kwestią otwartą, a ostateczną decyzję może podjąć organ obowiązany do zapewnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych. Pewnym rozwiązaniem może być również zawarcie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydaje się jednak, że na gminie nie ciąży obowiązek zapewniania dowozu dzieci w okresie przerw świątecznych i ferii szkolnych.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)