22 czerwca 2010 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 109, poz. 712, dalej jako rozporządzenie).

W zmienianym rozporządzeniu (Dz. U. z 2007, Nr 214, poz. 1579) w § 4 pkt 1 lit. a przed wyrażeniem „kształcenie zintegrowane” dodano wyrażenie „edukacja wczesnoszkolna”.

Druga zmiana jest dużo bardziej znacząca. Do tej pory nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywało się na podstawie programów nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (§ 9 zmienianego rozporządzenia). Z chwilą wejścia w życie nowelizacji kompetencja do dopuszczania do użytku programów nauczania w szkole przejdzie na dyrektora szkoły. O dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników w dalszym ciągu decydować będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Obydwie powyższe czynności mają odbywać się zgodnie z przepisami o dopuszczaniu do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

Nowe prawo z pewnością czyni nauczanie języka i historii mniejszości narodowych bardziej elastycznym i dostosowanym do wymogów społeczności lokalnych. Z tego tytułu wprowadzoną zmianę należy uznać za jak najbardziej potrzebną.

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 lipca 2010 r.


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 109, poz. 712)