Sprawa dotyczyła przetargu na budowę hangarów. Po wyborze wykonawcy, właściwy minister zmienił plan inwestycji budowlanych, skutkiem czego zamawiający przestał dysponować środkami na realizację zamówienia. W efekcie, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

Zachowanie zamawiającego wzbudziło wątpliwości wykonawcy, który wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący wskazał, że nie została w sposób wystarczający wykazana istotna zmiana okoliczności, a także fakt, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, KIO w wyroku z 23.03.2017 r., KIO 457/17 uznała postępowanie zamawiającego za słuszne. Za istotną zmianę okoliczności uznać należy bowiem fakt, że plan inwestycji budowlanych nie został zmieniony przez zamawiającego. Jest to niewątpliwie zdarzenie, którego nie można było przewidzieć wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia groziłoby zamawiającemu naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Źródło: Rzeczpospolita