Co więcej nawet przytoczenie okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu dopiero w zażaleniu na postanowienie odmawiające wstrzymania zaskarżonej decyzji z uwagi na brak uzasadnienia przez stronę wniosku, nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia, nawet w przypadku wystąpienia tych przesłanek, w sytuacji gdy nie można sądowi pierwszej instancji zarzucić naruszenia prawa. Postanowienie o tej treści wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 15 lipca 2010 r. (sygn. II OZ 676/10, LEX 663776).

W omawianej sprawie strona złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz decyzji Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . WSA oddalił wniosek, na co strona złożyła zażalenie do NSA.

NSA uznał, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Kluczowym przy rozpatrywaniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji – czyli w przyznania ochrony tymczasowej – jest ustalenie, czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (wyjątkiem są przepisy prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania). Niewystarczającym do tego jest powtórzenie treści przepisu art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , a także przytoczenia orzecznictwa dotyczącego interpretacji tegoż przepisu, jak uczyniła to strona. To strona skarżąca winna szczególnie wnikliwie uzasadnić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, tak aby przekonać sąd o zasadności zastosowania ochrony tymczasowej. Nie wystarczy do tego nawet przytoczenie okoliczności, które teoretycznie mogą pojawić się na etapie wykonywania orzeczenia.

Co więcej, przytoczenie okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu dopiero w zażaleniu na postanowienie odmawiające wstrzymania zaskarżonej decyzji z uwagi na brak uzasadnienia przez stronę wniosku, nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia, nawet w przypadku wystąpienia tych przesłanek, w sytuacji gdy nie można sądowi pierwszej instancji zarzucić naruszenia prawa.

Z uzasadnienia do postanowienia sądu wynika również, iż przesłankami do zastosowania ochrony tymczasowej nie mogą być okoliczności jedynie teoretyczne, których zaistnienie nie musi nastąpić. Strona powinna oprzeć swoją argumentację na faktach, które znajdują swoje odzwierciedlenie w aktach sprawy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Zobacz orzecznictwo:
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. II OZ 676/2010.