Kadrowa - urzędnik samorządowy z dniem 31 grudnia 2008 r. chce przejść na emeryturę (55 lat i 30 lat pracy) a od 1 stycznia 2009 r. pracować na tym samym stanowisku w wymiarze 1/2 etatu przez rok.
Czy można ją zatrudnić bez ogłaszania konkursu?


Odpowiedź

Zatrudnienie bez ogłaszania konkursu będzie dopuszczalne tylko w przypadku zmiany warunków pracy i płacy.

Nie jest to możliwe w przypadku rozwiązania stosunku pracy, powiązanego z podziałem stanowiska na dwa odrębne, w wymiarze 1/2 etatu każde.Uzasadnienie


Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę ze wskazaną pracownicą, wówczas uznać należy, że stanowisko zostanie zwolnione w rozumieniu art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.). Jeżeli zarazem dojdzie do podziału etatu na dwa odrębne stanowiska, to w tej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie naboru konkursowego zarówno na stanowisko kadrowe w wymiarze 1/2 etatu, jak i na nowe stanowisko, powstałe w wyniku tego podziału.

Tylko w przypadku, w którym nastąpi zmniejszenie wymiaru etatowego w trybie wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego ogłaszanie konkursu jest zbędne, gdyż pracownica ta będzie nadal zatrudniona na tym samym stanowisku, ale w zmniejszonym wymiarze etatu