Czy do pracowników samorządowych ma zastosowanie art. 15111 k.p. w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych , czy też kwestię tę reguluje art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ?
Odpowiedź

Do pracowników samorządowych ma zastosowanie art. 15111 Kodeksu pracy.

Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta (art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ). Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu (art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych ).

Zgodnie z powyższym praca pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych przypadających w "normalnym dniu" (innym niż niedziela i święto) rekompensowana będzie zawsze czasem wolnym od pracy w tym samym wymiarze lub wynagrodzeniem bez żadnych dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przewidzianych w Kodeksie pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych reguluje jednak jedynie rekompensatę pracy nadliczbowej pracowników samorządowych. Nie normuje natomiast kwestii związanych z pracą w niedziele i święta tej grupy pracowników. Z tego względu należy stanąć na stanowisku, iż do pracowników samorządowych znajdą zastosowanie przepisy art. 15111 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)- dalej k.p., w zakresie dotyczącym pracy w niedziele i święta.

Za pracę w niedziele i święta pracownicy samorządowi powinni więc, w pierwszej kolejności, otrzymać dodatkowy dzień wolny od pracy. Dzień wolny należy oddać za pracę wykonywaną w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, natomiast za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie ma możliwości oddania pracownikom dnia wolnego za niedzielę lub święto, wówczas za pracę w te dni przysługuje im, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy (art. 15111 k.p.).

W sposób bardziej skomplikowany kształtuje się praca pracowników samorządowych w godzinach nadliczbowych w niedzielę lub święto. Przykładowo, jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, którego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, świadczył pracę w niedzielę przez 10 godzin, za taką dodatkową pracę powinien, oprócz dnia wolnego od pracy, otrzymać wynagrodzenie lub czas wolny za 2 godziny, przekraczające jego dobowy wymiar czasu pracy. Pamiętać jednak należy, iż rekompensata dodatkowej pracy w niedzielę nastąpić musi najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Natomiast rekompensata, w postaci czasu wolnego od pracy, pracy w godzinach nadliczbowych jakie miały miejsce w niedzielę może nastąpić na wniosek pracownika również później niż z końcem okresu rozliczeniowego. Pracownik samorządowy może bowiem czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wykorzystać w dowolnym czasie, również w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)