Który organ jest właściwy, w przypadku zanieczyszczenia terenu (rowu przydrożnego) przez osobę fizyczną (nie będącą podmiotem korzystającym ze środowiska), w wyniku opróżnienia zbiornika z olejem opałowym o pojemności 500 l., wykorzystywanego do ogrzewania domu?

Odpowiedź

Organem właściwym do prowadzenia spraw w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska przez osobę fizyczną oraz w związku z realizacją obowiązków wynikających z gospodarowania odpadami wytworzonymi przez osobę fizyczną jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 Prawa ochrony środowiska, powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego. W myśl art. 7 ust. 1 p.o.ś. kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 322 Prawa ochrony środowiska).

Na mocy art. 363 Prawa ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , określa m.in. obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. Zgodnie z art. 5 u.u.c.p.g. właściciele nieruchomości mają obowiązek m.in. zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Nadzór nad realizacją ww. obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Zgodnie z art. 10 u stawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeżeli osoba fizyczna nie wykonuje ww. obowiązków - podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach dotyczących nałożenia grzywny toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)