Jeżeli zamawiający w treści wezwania do uzupełnienia dokumentów jednoznacznie wskaże formę oraz termin na złożenie uzupełnianych dokumentów, podkreślając, iż ma to być forma pisemna (dokument ma być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), „a także przesłany faksem”, to nie można wywieść wniosku, iż zamawiający dopuścił formę faksową jako formę równorzędną dla dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów określa rodzaje dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, wszystkie dokumenty w nim wymienione, a więc składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lutego 2010 r., KIO/UZP 1959/09Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 29 października 2010 r.