Mniej biurokracji w zamówieniach publicznych


Od 6 lat, obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych powstaje od kwoty 14 tys. euro. Przedłożona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmiana przewiduje podwyższenie tej kwoty do 30 tys. euro. Wprowadzenie wyższego progu ma służyć uwzględnieniu zmian dotyczących siły nabywczej pieniądza oraz odbiurokratyzowaniu procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach, w przypadku których koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania (przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych) mogą przewyższyć zyski wynikające z tytułu ich zastosowania. Pomysłodawcy zmian argumentują, że z uwagi na niewielkie kwoty środków publicznych wydatkowanych w związku z udzielaniem tego rodzaju zamówień, małe wydaje się ryzyko: naruszenia zasad traktatowych, korupcji albo szczególnie dotkliwego ograniczenia dostępu wykonawców do ubiegania się i realizacji zamówień publicznych o wartościach poniżej 30 tysięcy euro.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje także inne rozwiązania wprowadzające ułatwienia przy udzielaniu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora naukowo-badawczego.

Przede wszystkim przewidziano rozszerzenie przesłanek – udzielenia zamówienia z wolnej ręki – na sytuacje, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.
 

Doprecyzowano, że ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.
 

Wprowadzono możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków (grantów) na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju, co umożliwi zamawiającym wcześniejsze przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówieniowych, służących do nabywania dostaw i usług niezbędnych w procesach badawczych i rozwojowych.
 


Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.