Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 28 kwietnia 2008 r. stwierdził, że rażąco niska jest cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (XIX Ga 128/08).

Z kolei Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że o rażąco niskiej cenie można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne (KIO 592/13). W innym orzeczeniu KIO wskazano natomiast, że cena rażąco niska odbiega od wartości zamówienia, a różnica nie jest uzasadniona obiektywnymi względami (KIO 1562/11).

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że ustalenie stopnia pokrywania przez cenę ofertową kosztów wykonawcy związanych z wykonaniem danego zamówienia jest jednym z wyznaczników charakteru zaoferowanej ceny. Cena pokrywająca takie koszty, nawet przy jej zaniżeniu w stosunku do cen rynkowych, z pewnością nie jest ceną rażąco niską w rozumieniu prawa zamówień publicznych.

Do rozstrzygnięcia i określenia pozostają jednak kwestie: jakie właściwie koszty wykonawcy cena ofertowa ma pokrywać, w jaki sposób wpływać na jego wynik finansowy i w jakim stosunku pozostawać do dolnej granicy ceny lub nawet w jakim stopniu i czy w ogóle cena ofertowa powinna przybliżać całe przedsiębiorstwo do przekroczenia progu rentowności.

KIO 2239/13; KIO 2240/13

Źródło: Rzeczpospolita