Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 p.z.p. zamawiający udzielając zamówienia sektorowego na dostawy może odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw UE lub państw, z którymi Wspólnota zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%. Jednak odrzucenie oferty w tej sytuacji, może nastąpić tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział to w SIWZ.

Nowe dyrektywy unijne mogą zmodyfikować cały rynek zamówień publicznych >>>

Powyższy przepis wprowadza na gruncie zamówień sektorowych tzw. preferencje unijne, które stawiają na uprzywilejowanej pozycji towary pochodzące z Unii Europejskiej lub z państw, z którymi Unia podpisała umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, jak np. USA, Kanada, Japonia czy Norwegia. Warto także podkreślić, że zamawiający nie ma obowiązku stosować takich preferencji. Jeżeli jednak, dopuszcza możliwość eliminacji z postępowania takiej oferty musi to zawrzeć w SIWZ.

Jeśli zatem odpowiedni zapis znajdzie się w specyfikacji, to oferta wykonawcy dotycząca zamówienia na dostawy, w której udział towarów pochodzących z państw trzecich przekracza 50% całkowitej wartości towarów objętych ofertą - może zostać odrzucona.

Z kolei za towar pochodzący z danego kraju, należy rozumieć towar całkowicie uzyskany w tym kraju.

Prawidłowa implementacja dyrektyw zamówieniowych jest kluczowa >>>

Oznacza to, że towary wytworzone w całości na terenie np. Tunezji przez firmę, w której większość udziałów własnościowych należy do jednego z państw UE i tak traktowane będą jako towary pochodzące spoza terytorium Unii.

Informator UZP Nr 1/2015

Źródło: www.uzp.gov.pl