Zgodnie z obowiązującym art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami powołanej wyżej ustawy czynności, podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, na którą nie przysługuje odwołanie.

Niestety z uwagi na okoliczność, że odwołanie jako najbardziej skuteczny środek ochrony prawnej przysługuje w pełnym zakresie, tj. na każdą czynność lub zaniechanie zamawiającego wyłącznie w postępowaniach realizowanych w procedurze unijnej, informacja o czynnościach podjętych przez zamawiającego niezgodnie z przepisami składana w trybie art. 181 ust. 1 p.z.p., powinna każdorazowo być traktowana przez zamawiających ze stosownym szacunkiem i powagą.

Z uwagi na fakt, że w p.z.p. ustawodawca nie zapisał wprost, że zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na informację wniesioną w trybie art. 181 ust. 1 p.z.p., w praktyce zaskutkowało to tym, że tego rodzaju zawiadomienia pozostają bez odpowiedzi. Nie rzadko również instytucje zamawiające mając wiedzę i poczucie, że postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów p.z.p. udzielają zamówienia.

Trudno diagnozować przyczyny takiego zjawiska, niemniej jednak warto zaznaczyć, że każda tego typu informacja czy też zawiadomienie powinno być traktowane z odpowiednią powagą, natomiast podniesione zarzuty powinny być ocenione z należytą starannością. Każda instytucja zamawiająca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami zawartymi w p.z.p.

Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi nie tylko w przypadku uznania zasadności podniesionych zarzutów, ale również w przypadku, gdy nie przychyla się do stanowiska zaprezentowanego przez wykonawcę. Wyjaśnienie zasadności podjętych decyzji bez wątpienia zawsze będzie wyrazem profesjonalizmu oraz dobrej woli zamawiającego. Udzielenie takiej odpowiedzi pozostaje również szczególnie istotne, gdy zarzuty dotyczą sposobu, w jaki został opracowany opis przedmiotu zamówienia. Obrona zamawiającego w tym przypadku będzie miała szczególnie istotne znaczenie, bowiem pozwoli ona w jawny sposób udowodnić zamawiającemu, że postępowanie prowadzone jest z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pozostawienie takiego zawiadomienia bez jakiejkolwiek odpowiedzi może niejednokrotnie wywoływać uzasadnione przypuszczenia, że prowadzone postępowanie narusza ww. zasady.

Art. 181 ust. 2 p.z.p. wskazuje, że w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że na ww. czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 p.z.p. Niniejsze oznacza zatem, że wszelkie istotne rozstrzygnięcia pozostawiono w rękach urzędników.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie LEX Zamówienia Publiczne.