W rozpatrywanej przez Izbę sprawie, odwołujący złożył wniosek o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami przez przesłanie tych dokumentów w formie elektronicznej. Zamawiający się na to nie zgodził, ponieważ nie było to fizycznie możliwe. Dokumenty miały bowiem takie fragmenty ofert, które zawierały formaty uniemożliwiające ich kopiowanie.

Protokół dokumentuje fakty z postępowania o udzielenie zamówienia >>>

W tej sytuacji, zamawiający wyznaczył jednak zarówno datę i miejsce, w którym wykonawca mógł zapoznać się z protokołem i jego załącznikami, w tym ofertami. Jednocześnie zamawiający zaznaczył, że podczas zapoznawania się z protokołem, wnioskodawca nie może nic samodzielnie kopiować, ponieważ dokumenty noszą cechy utworu, a zamawiający nie nabył jeszcze do niego praw autorskich.

Wykonawca uznał to za naruszenie art. 96 ust. 3 p.z.p. i rozporządzenia w sprawie protokołu przez nie przekazanie kopii ofert innych wykonawców drogą elektroniczną, brak zgody na ich samodzielne skopiowanie i brak zgody na samodzielne sporządzenie kopii protokołu.

Zdaniem KIO, odmowa na samodzielne kopiowanie lub utrwalenie w inny sposób treści załączników, jest zgodna z prawem. Należy bowiem zaznaczyć, że zamawiający nie musi nawet podawać przyczyn tej odmowy. Tym samym to wykonawca, który chce zapoznać się z treścią załączników do protokołu, musi zadbać, by do tej czynności wydelegować osoby, które będą na miejscu u zamawiającego mogły zweryfikować prawidłowość złożonych ofert.

Kserowanie ofert jest możliwe tylko za zgodą zamawiającego >>>

Skoro wykonawca wiedział, że samodzielne kopiowanie załączników nie będzie możliwe, a zamawiający wyznaczył konkretny termin i miejsce zapoznania się z dokumentami, to prawa wykonawcy nie zostały w żaden sposób naruszone.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2015 r. (KIO 1299/15, KIO 1331/15)

Źródło: www.uzp.gov.pl