Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Zamawiający, podejmując decyzję o ustaleniu kryteriów oceny i wyboru ofert, musi mieć na względzie, że w wyniku oceny ich spełniania ma wybrać ofertę, która będzie faktycznie najkorzystniejsza, tzn. zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 czerwca 2003 r., V Ca 1213/02, najlepiej zaspokoi potrzeby zamawiającego. W świetle tego wyroku Sądu, który w uzasadnieniu stwierdził, że "przetarg organizowany jest w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla użytkownika, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów", należy przyjąć za właściwe, że zamawiający, ustalając kryteria oceny ofert, kieruje się przede wszystkim własnymi potrzebami, zwracając jedynie uwagę, aby każdy wykonawca, który jest w stanie je zaspokoić, był równo traktowany.

Kryteria ustalane przez zamawiającego powinny być natomiast jednoznaczne i precyzyjne. Zasada równego traktowania wykonawców oznacza obowiązek jednakowego traktowania wykonawców na każdym etapie postępowania. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji.

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 maja 2013 r. (KIO 940/13).