Ośrodki pomocy społecznej, które zatrudniają za mało pracowników socjalnych, w przyszłym roku będą mogły nadal korzystać z unijnych pieniędzy na aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce złagodzić zasady realizacji projektów unijnych, z których korzystają ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami gminy, do których należą takie ośrodki, chcąc korzystać z unijnych pieniędzy w przyszłym roku, muszą do końca tego roku zwiększyć zatrudnienie pracowników socjalnych, tak aby co najmniej jeden przypadał na 2 tys. mieszkańców. Ten wskaźnik przewiduje art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Gminy, które go nie osiągnęły, nie będą mogły kontynuować projektów ani rozpocząć nowych w 2011 roku. A to pozbawia je unijnych pieniędzy, które przeznaczają na aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także na zwiększenie zatrudnienia. Problem w tym, że wymogi dotyczące zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej spełniło dotychczas jedynie 60–70% gmin, mimo że większość z nich pozyskała na ten cel unijne pieniądze. Wiele ośrodków wykorzystało unijne wsparcie na zatrudnienie innych specjalistów, np. pedagogów, prawników, psychologów, a tych nie uwzględnia się przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia w OPS. Dlatego MRR chce zmienić zasady realizacji projektów skierowanych do OPS. Projekt w tej sprawie został przekazany już do konsultacji społecznych. Dzięki niemu gminy zyskają kolejny rok na zwiększenie zatrudnienia w OPS. Tym samym nie będą pozbawione pomocy z UE.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 19 sierpnia 2010 r.