Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy dokumentu zalecają, by w okresie do 2014 r. organy jednostek samorządu terytorialnego stosowały założenia makroekonomiczne przygotowane przy uchwalaniu ustawy budżetowej na 2011 r. Tabele z odpowiednimi wskaźnikami dostępne są pod tymi adresami:
Wskaźniki 2010 – 2014.pdf
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014.pdf


Ponadto przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, Ministerstwo zaleca przeprowadzić dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego w latach 2010-2014. Przyczyną tego jest dość duża zmienność kursów walut, co powinno być uwzględniane przy tworzeniu symulacji stabilności finansowej.

W stosunku do PKB zakłada się, w latach 2015-2040, iż średnie realne tempo wzrostu tej kategorii w okresie cyklu będzie stopniowo konwergować w horyzoncie prognozy do długookresowego tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w Unii Europejskiej. W przypadku CPI (Consumer Price Index - Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych), będący miernikiem inflacji, długookresowym celem będzie cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego.

Przewidywana konwergencja CPI oraz PKB zamieszczona jest w tabeli pod tym adresem.
 
Przy określaniu tempa wzrostu PKB oraz wartości CPI do 2040 (z podziałem na poszczególne lata) należy kierować się scenariuszem technicznym, zakładając że wspomniane wyżej kategorie nie będą podlegać wahaniom cyklicznym. Szczegółowe dane dostępne są w tabeli zamieszczonej tu.

Przy tworzeniu prognozy kursu walutowego również należy zastosować scenariusz techniczny; należy przyjąć, że po 2014 kurs złotego względem euro utrzymywać się będzie na stałym poziomie (zakładane 3,47 PLN). Podobnie jak w przypadku prognozy na 2010-2014, należy przyjąć 15% deprecjacji kursu złotego.