Od dnia 19 października br. zgodnie ze znowelizowanym art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wykonawca może polegać m.in. na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

By jednak wykonawca, mógł skutecznie powołać się na potencjał finansowy lub ekonomiczny podmiotu trzeciego jak np.: płynność finansowa, obroty, ubezpieczenie działalności itp., musi udowodnić zamawiającemu, że będzie mógł polegać na tych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Odwołanie się do zdolności ekonomicznej i finansowej podmiotu trzeciego musi mieć charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykazanie powyższej okoliczności następuje przez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego. Należy wskazać, iż zamawiający może szczegółowo badać zdolność finansową lub ekonomiczną podmiotu trzeciego, poprzez żądanie przedłożenia przez wykonawcę dokumentów odnoszących się do podmiotu trzeciego jak np.: sprawozdanie finansowe, informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych przez podmiot trzeci środków finansowych lub zdolność kredytową, a także opłacona polisa oraz inne dokumenty określone przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w siwz, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tego podmiotu.

Zamawiający może również dodatkowo zażądać w celu ustalania zdolności do realizacji zamówienia wykonawcy, który powołuje się na potencjał innego podmiotu, dokumentów dotyczących tego podmiotu i jego relacji z wykonawcą. Mowa o dokumentach potwierdzających zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, czy charakter stosunku mającego łączyć wykonawcę z podmiotem trzecim.

Jednak fakt braku możliwości oddzielenia zdolności ekonomicznej lub finansowej podmiotu trzeciego, w celu jej udostępnienia, od samego podmiotu trzeciego, w praktyce oznacza, że powoływanie się na takie zdolności przez wykonawcę będzie ograniczone do szczególnych przypadków, w których powiązania pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim będą tego rodzaju, że uzasadnią one możliwość realnego korzystania z tej zdolności przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia.

Nowelizacja wprowadza również solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu użyczającego swój potencjał za szkody zamawiającego powstałe na skutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności tylko wtedy, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione.

Bardzo ważne jest wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotu trzeciego. W świetle nowej regulacji odpowiedzialność wiąże się z nieudostępnieniem zasobów wykonawcy na skutek czego powstała szkoda. Sprowadza się to do sytuacji, gdy zaistnieje związek przyczynowo – skutkowy między nieudostępnieniem zasobów a szkodą. Podmiot ten nie będzie z kolei ponosił odpowiedzialności za wadliwą realizację przez wykonawcę części umowy, do wykonania której wykonawca posłużył się udostępnionymi mu zasobami.

Odpowiedzialność solidarna z wykonawcą podmiotu udostępniającego zasoby oznacza, że zamawiający będzie mógł żądać naprawienia całości lub części szkody zarówno łącznie od wykonawcy i podmiotu trzeciego, jak i od każdego z nich z osobna zgodnie z art. 366 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 p.z.p.

Źródło: www.uzp.gov.pl