Skarżący zakwestionowali przed WSA decyzję wojewody o utrzymaniu w mocy decyzji prezydenta miasta. Ta ostatnia decyzja dotyczyła odmowy uchylenia ostatecznej decyzji tego organu o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.

NSA rozpatrując skargę podkreślił, iż art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wskazał, iż po przekazaniu skargi sądowi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna stanowi inaczej.

NSA podkreślił, iż z konstrukcji powyższego przepisu wynikają dwie zasady. Po pierwsze postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji jest postępowaniem wnioskowym, co oznacza iż Sąd nie może działać z urzędu, a jedynie w takim zakresie, w jakim zakreśla to treść żądania zawarta we wniosku. Powyższe czyni niedopuszczalnym dokonanie przez sąd samodzielnej konkretyzacji rzeczywistej woli autora. A po wtóre postępowanie to dotyczy co do zasady możliwości wstrzymania decyzji zaskarżonej do sądu. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości wstrzymania również i innych aktów wydanych w granicach tej samej sprawy. Konstatacja ta wyraźnie wynika z treści wskazanego wyżej przepisu, zgodnie z którym sąd może wstrzymać na wniosek skarżącego wszystkie akty lub czynności wskazane w jego § 1. A zatem, dopiero gdy zaistnieją podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, Sąd może wstrzymać także wykonanie innych aktów wydanych w granicach tej samej sprawy. W tej sytuacji nie jest możliwe wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w innym postępowaniu nawet w granicach tej samej sprawy, ani decyzji organu I instancji, jeżeli z uwagi na brak wniosku skarżących sąd nie może najpierw wstrzymać wykonania decyzji zaskarżonej.

Skarżący zakwestionowali przed WSA decyzję wojewody o utrzymaniu w mocy decyzji prezydenta miasta. Ta ostatnia decyzja dotyczyła odmowy uchylenia ostatecznej decyzji tego organu o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę. Zdaniem NSA decyzja wojewody i decyzja prezydenta miasta zostały wydane w postępowaniu nadzwyczajnym, a decyzja prezydenta miasta o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę - w postępowaniu zwyczajnym. A wniosek o wstrzymanie obejmował swoją treścią tylko tę decyzję prezydenta miasta. Zatem, w tej konkretnej sytuacji, wniosek skarżących nie mógł zostać uwzględniony chociażby z tego powodu, że dotyczył on tylko decyzji wydanej w postępowaniu zwyczajnym.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)