Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Rada gminy uchwaliła między innymi, iż do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Taki zapis uchwały zaskarżył organ nadzoru.
 

Zdaniem organu stanowi on bowiem naruszenie kompetencji wójta i jest sprzeczny z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), który przewiduje, że to wójt jest kierownikiem urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminny jednostek organizacyjnych.


WSA zgodził się z zarzutem wojewody.

Sąd podkreślił, iż rada gminy nie może nałożyć na wójta obowiązku uczestniczenia w sesjach rady, gdyż ten zapis w istotny sposób narusza art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Z wymienionego artykułu wynika, że do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zatem słusznie podniesiono w skardze, że uczestniczenie w sesjach rady gminy jest jedynie uprawnieniem wójta jako organu przygotowującego projekty uchwał rad gminy a nie jest jego obowiązkiem – podkreślił WSA.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:

Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 369/09, prawomocny