Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego

Wójt orzekł o wymeldowaniu mieszkańca gminy z pobytu stałego. Choć odwołanie od decyzji mieszkaniec złożył osobiście to zapomniał go podpisać. Listem poleconym został wezwany do usunięcia dostrzeżonego braku formalnego odwołania. Listonosz dwókrotnie awizował przesyłkę, za każdym razem bowiem nie mógł zastać adresata w domu. Przesyłka jako nieodebrana zwrócona została nadawcy, który pozostawił ją w aktach sprawy. Zdaniem organu odwołanie należało uznać za niedopuzsczalne, bowiem mieszkaniec mimo wezwania do usunięcia braku podpisu pod odwołaniem, braku tego nie uzupełnił.


Mieszkaniec argumentował, że pod adresem wskazanym do doręczeń ostatnio nie mieszkał i dlatego nie odbierał korespondencji.


WSA przypomnił, iż to sam mieszkaniec wskazał adres jako właściwy do doręczeń. Ponadto przez cały czas postępowania prowadzonego w sprawie wymeldowania korespondencja wysyłana była na ten właśnie adres i była odbierana osobiście przez mieszkańca lub domowników. Zdaniem sądu nie było zatem uzasadnienia faktycznego do poszukiwania przez wójta innego adresu, pod który należało kierować korespondencję.


Kontrola prawidłowości doręczenia dokonywana przez sąd jest dokonywana na podstawie analizy adnotacji zawartych na przesyłce pozostawionej w aktach ze skutkiem doręczenia. WSA uznał, iż w rozpatrywanej sprawie nie można dopatrzeć się naruszenia wymogów doręczenia. Nie budzi bowiem wątpliwości ani czytelność dat ani adnotacji na przesyłce odzwierciedlająca przebieg zdarzeń. Sam brak podpisu doręczyciela przy odnotowanej dacie drugiego awizowania nie daje podstaw do traktowania czynności doręczenia za sprzeczną z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego. Wymogi doręczenia nazwanego zastępczym, nie wprowadzają bowiem wymogu opatrywania podpisem każdej adnotacji doręczyciela na przesyłce.


Wykraczające poza zakres wymogów z K.p.a. podważanie prawidłowości operacji awizowania przesyłki doręczanej przez pocztę w postępowaniu administracyjnym wymagałoby przeprowadzenia przez mieszkańca procedury reklamacyjnej – uznał WSA. W sprawie mieszkaniec nie reklamował jednak skuteczności pozostawienia w skrzynce informacji o przechowywaniu w urzędzie pocztowym przesyłki do odbioru.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 630/13