Sprawa dotyczyła mężczyzny, który uzyskał status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Urząd pracy został poinformowany przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, iż w świadczeniobiorca był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w związku z odbywaną przez niego służbą.

Mężczyzna w związku z posiadanym kontraktem na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, został powołany do odbycia ćwiczeń rotacyjnych, za które otrzymał należne z tego tytułu uposażenie, od którego zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

Organy przyjęły, że w związku z tym mężczyzna nie wypełnia przesłanek warunkujących posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

WSA przypomniał, iż pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W ocenie sądu, odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okoliczność ta powoduje jedynie zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o ile prawo takie bezrobotnemu przysługuje – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt III SA/Gd 356/17, nieprawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów