Odszkodowania za grunty wywłaszczane pod budowle przeciwpowodziowe będą wypłacane już po rozpoczęciu inwestycji. Jeżeli właściciel bez problemu wyda nieruchomość, odszkodowanie będzie wyższe o 5%.

W kompetencji wojewody leży wyznaczanie terenów, na których wznoszone będą wały, poldery lub inne budowle przeciwpowodziowe. Tak stanowi nowa ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963). Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w specustawie drogowej. Dzięki nim możliwe będzie szybkie i sprawne wywłaszczanie z gruntów, na których wznoszone będą instalacje przeciwpowodziowe. Decyzje w tej sprawie wyda wojewoda, a odszkodowanie wypłacane będzie już po rozpoczęciu inwestycji. Osoby wywłaszczane otrzymają odszkodowanie w wysokości uzgodnionej z wojewodą. Jeżeli jednak nie uda się dojść do porozumienia w tej kwestii, wojewoda sam zadecyduje o sumie należnej za wywłaszczaną nieruchomość. Odszkodowanie przyznawane będzie właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (np. użytkownikom). Jeżeli dotychczasowy właściciel wyda nieruchomość w ciągu 30 dni od daty decyzji, to wówczas wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości. Podwyższeniu ulegną także odszkodowania wypłacane za nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny. W takim bowiem przypadku właściciel otrzyma dodatkowe 10 tys. zł.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2010 r.