W piśmie z 28 października 2011 r. (KR RIO-WA-0100/Ł/44-1/0-11) KRRIO zwróciło się do Ministerstwa Finansów o uszczegółowienie wytycznych, którymi mają się kierować jednostki samorządu terytorialnego przy wypełnianiu nowych wierszy, w szczególności dotyczących wykazywania:
- w dochodach bieżących i majątkowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - przejętych przez JST zobowiązań, w tym od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

KR RIO zwróciła się o interpretacje dodanych wierszy w bieżących i majątkowych dochodach oraz wydatkach dotyczących środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych . Ministerstwo finansów wyjaśniło, że horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej ujęty jest w art. 227 ust. 1 ufp zgodnie, z którym wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Na pytanie dotyczące zakresu pojęcia ,,środków z Unii Europejskiej” MF podkreśliło, że definicja ta nie jest pojęciem nowowprowadzonym do stanu prawnego, odsyłając jednocześnie do szczegółowego katalogu tych środków zawartych w art. 5 ust 3 ufp . Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm) zawiera ponadto objaśnienia czwartej cyfry dla paragrafów dochodów i wydatków.

MF zwróciło również uwagę, że wieloletnia prognoza finansowa nie ogranicza się jedynie do tych środków, które mają odzwierciedlenie w już zawartych umów. WPF dotyczy także tych środków, które JST zamierza pozyskać (ew. wydatkować) w danym roku na podstawie umów, których zawarcie jest planowane. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 226 ust. 1 ufp wieloletnia prognoza finansów powinna być realistyczna.

Pismo MF odniosło się również do wątpliwości powstałych na tle interpretacji pozycji ,,Wartość przyjętych zobowiązań”. Jak wynika z dokumentu, pojęcie to obejmuje wszystkie zobowiązania przejęte przez JST, w tym związane z likwidacją sp zoz-ów. Ministerstwo przestrzega również przed utożsamianiem tej pozycji z pozycją „kwota długu”, gdyż nie wszystkie przyjęte przez JST zobowiązania mogą by zaliczone do długu (np. płatności z tytułu umów, których termin jeszcze nie upłynął). W związku z tym, w wierszu ,,Kwota długu” będą ujęte wszystkie zobowiązania dłużne, natomiast pozycja ,,Wartość przejętych zobowiązań” obejmuje wszystkie zobowiązania, także te niestanowiące długu JST. Informacja o wartości przejętych przez JST zobowiązań, według opinii ministerstwa okaże się pomocna przy ocenie sytuacji finansowej JST, w szczególności powiatów.

Źródło: www.rio.opole.pl

Przydatne matriały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm)