Turystyka jest mocną stroną wielu polskich regionów. Aby ją rozwijać, trzeba dbać o zasoby przyrodnicze, a często je odbudowywać. Tego typu projekty też mogą liczyć na unijne dofinansowanie.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło ostatni z planowanych w ramach tzw. V osi priorytetowej programu „Infrastruktura i środowisko” konkurs. Dotyczy on działania 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej”. Jego celem jest przywracanie właściwego stanu ekosystemów i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, w tym poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Na dofinansowanie tego typu inwestycji zarezerwowano w skali całego kraju 12 mln zł, ale są plany, aby zwiększyć tę alokację do 25 mln zł. O dotacje mają prawo się starać między innymi jednostki samorządu terytorialnego. Wkład własny do projektu to 15%. Pozostałe 85% kosztów będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minimalna wartość inwestycji to 400 tys. zł., maksymalna nie może przekroczyć 25 mln euro. Wnioski o dofinansowanie wolno składać w terminie 2 sierpnia – 20 września. Do każdego wniosku o dofinansowanie musi zostać dołączona opinia przedstawiciela właściwych służb ochrony przyrody potwierdzająca celowość i zasadność realizacji przygotowanego projektu. Przykładowo dla projektów realizowanych na terenie parku narodowego jest to dyrektor parku lub rada naukowa parku.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 12 lipca 2010 r.