Podpisane rozporządzenie umożliwia zawieszenie przez organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową zajęć na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie, może wystąpić:
1) zagrożenie bezpieczeństwa uczniów lub
2) utrudnienie związane z dotarciem ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze
szkoły lub placówki, lub
3) utrudnienie w organizacji zajęć w szkole lub placówce,
w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Nowelizacja zapewnia większą autonomię organom prowadzącym w podejmowaniu decyzji na temat zawieszania zajęć w szkolę odpowiednio do lokalnych warunków. Będzie to miało szczególne znaczenie w tych dniach i w tych miastach, w których odbywać się będą takie wydarzenia, jak na przykład mecze piłki nożnej podczas Mistrzostw Europy 2012. Podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie wydarzeń sportowych, w których w związku z tym utrudniona będzie organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub zagrożone bezpieczeństwo dzieci i młodzieży lub występować będą utrudnienia komunikacyjne związane z dotarciem do szkoły lub placówki, a także z powrotem z nich.

Jak informuje MEN, w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organ prowadzący szkołę lub placówkę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów i wychowanków, którym zawieszono zajęcia. Opiekę tę zapewnialiby pracownicy szkoły, w której zawieszono zajęcia, w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo. Dyrektorzy szkół opracowując plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na dany rok szkolny, powinni brać od uwagę możliwość zaplanowania, w okresie zawieszenia zajęć, wycieczek dydaktycznych i tzw. zielonych szkół.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP. Wejdzie ono w życie 1 września 2011 r.

Źródło: www.men.gov.pl