Zgodnie z aktualnymi przepisami p.z.p. na czynność unieważnienia postępowania, którego szacunkowa wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p., nie przysługuje odwołanie. Z uwagi na treść art. 181 p.z.p. wstrzymanie się z ogłoszeniem kolejnego postępowania może być zasadne.

Artykuł 180 ust. 2 p.z.p., w odniesieniu do postępowań, których wartość nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p., ustawodawca określił enumeratywny katalog czynności, od których przysługuje odwołanie. Katalog ten ma charakter zamknięty. Przepisy p.z.p. nie dają możliwości zaskarżenia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednakże, zgodnie z art. 181 ust. 1 p.z.p. wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności (art. 181 ust. 2 p.z.p.). Tym samym, wstrzymanie się przez zamawiającego z ogłoszeniem kolejnego postępowania – pomimo braku formalnego obowiązku w tym zakresie – może być zasadne.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami