Co w przypadku, kiedy dany obszar przewidziany planem, nie znajduje się w rejestrze terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych?

Czy w takiej sytuacji organ administracji geologicznej również wydaje postanowienie?

Odpowiedź

Art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , obliguje wójta, burmistrza albo prezydenta miasta do uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania z organami wskazanymi w tym przepisie. Oznacza to, że organ nie może pominąć organu administracji geologicznej w związku z tym, iż teren objęty miejscowym planem nie znajduje się w rejestrze terenów zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. A zatem o uzgodnienie musi wystąpić. Organ administracji geologicznej nie wyda postanowienia, ale sporządzi pisemną informacje, że nie ma potrzeby uzgodnienia w związku z tym, iż teren nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. Informacja będzie dokumentem zastępującym uzgodnienie i wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykona dyspozycję art. 17 pkt 7 lit. h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)