Przepis art. 73 Karty Nauczyciela reguluje kwestie urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z tymi zapisami, nauczyciel m. in. zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń. Jednocześnie jednak, urlop dla poratowania zdrowia wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Karta Nauczyciela w art. 73 ust. 7 stanowi, iż w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że zakaz ten został przez nauczyciela złamany, dyrektor szkoły odwołuje go z urlopu. Taka regulacja ma szczególne znaczenie dla nauczycieli, którzy pracują w więcej niż jednej szkole. W tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nabywania przez nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego podczas przebywania na urlopie zdrowotnym (LEX Nr 35627).

Podjęcie przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia innego zajęcia zarobkowego kłóci się z celem tego urlopu. Jak już sama nazwa wskazuje, ma on umożliwić leczenie zdiagnozowanych u nauczyciela dolegliwości zdrowotnych. Z pewnością praca zarobkowa stoi temu na przeszkodzie. Ustawowy zakaz podejmowania innego zatrudnienia podkreśla ten cel urlopu dla poratowania zdrowia.

Warto jednak zauważyć, że w cytowanym przepisie Karty Nauczyciela mowa jest o nawiązaniu stosunku pracy lub podjęciu innej działalności zarobkowej, co mogłoby wskazywać, iż zakaz ten dotyczy tylko podejmowania nowej pracy, a nie kontynuowania pracy trwającej w momencie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. Jednak taka interpretacja przepisu różnicowałaby nauczycieli i mogłaby prowadzić do nierównego ich traktowania. Również wykładnia celowościowa i systemowa omawianego przepisu Karty Nauczyciela prowadzi do wniosku, że obejmuje on swoim zakresem także stosunek pracy i działalność zarobkową trwającą w momencie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. Po pierwsze, wspomniany wyżej cel leczniczy nie da się pogodzić z pracą, a dodatkowo, nauczyciele są zabezpieczeni w okresie urlopu otrzymując pełne wynagrodzenie.

W konsekwencji nauczyciel, który otrzymał urlop dla poratowania zdrowia, nie może również kontynuować wcześniej podjętej pracy zarobkowej i powinien z niej zrezygnować lub np. otrzymać bezpłatny urlop czy zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Jeżeli zatem nauczycielowi został przyznany urlop dla poratowania zdrowia w szkole stanowiącej jego podstawowe miejsce pracy, to powinien on w takiej sytuacji rozwiązać stosunek pracy lub wystąpić o urlop bezpłatny w szkole, która jest jego dodatkowym miejscem pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podtrzymało w tym piśmie interpretację zaprezentowaną przez Sąd Najwyższy (uchwała z dnia 7 lipca 2005 r. sygn. II PZP 5/05, OSNP 2005/24/387, LEX Nr 150809).

Przydatne materiały:
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nabywania przez nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego podczas przebywania na urlopie zdrowotnym (LEX Nr 35627).