Środek ochrony prawnej, jakim jest odwołanie przysługuje wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Decyzja zamawiającego o unieważnieniu przetargu nie ma żadnego wpływu na ocenę dopuszczalności wnoszenia środków ochrony prawnej.

Postępowanie odwoławcze dotyczyło przetargu ogłoszonego przez Pocztę Polską SA. Stroną odwołującą się była spółka Impel Cleaning. Poczta Polska S.A. wskazywała na brak legitymacji czynnej we wniesieniu odwołania przez odwołującego, co powinno zakończyć się oddaleniem odwołania. Zamawiający argumentował, że brak interesu po stronie wykonawcy jest konsekwencją tego, iż wartość jego oferty przewyższała cenę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Poczta Polska stała na stanowisku, iż nawet w sytuacji uwzględnienia tego odwołania przez KIO i wyboru oferty Impel, zamawiający dokona unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. z powodu braku środków finansowych. Odwołujący nie ma zatem możliwości ponoszenia szkody, co więcej, nie ma on interesu w uzyskaniu zamówienia.

Izba zajęła jednak stanowisko odmienne. KIO jednoznacznie uznała, że oferta spółki Impel nie została odrzucona i jako uczestnik postępowania zamówienie wciąż mogła uzyskać, a tym samym ma interes w jego uzyskaniu i może też ponieść szkodę.

Nie ma na to żadnego wpływu okoliczność przyszła i niepewna, jaką pozostaje ewentualne unieważnienie postępowania po odrzuceniu oferty pierwotnie wybranej, ze względu na fakt, że zamawiający nie ma środków finansowych w wyższej kwocie niż określił w trakcie postępowania. KIO uznała, iż unieważnienie postępowania pozostaje uznaniową decyzją zamawiającego, którą zamawiający może, ale nie musi podjąć. Nie można bowiem zapominać o art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p., zgodnie z którym zamawiający może podnieść kwotę, którą przeznacza na sfinansowanie zamówienia i postępowania nie unieważniać.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 stycznia 2014 r. (KIO 2894/13).

Źródło: Rzeczpospolita