Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa dziesięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ parametry, jakie spełniać ma każdy z dostarczanych pojazdów.

W specyfikacji znalazły się m.in. postanowienia określające konkretną długość elektrycznego zespołu trakcyjnego, a także szerokość w najwęższym punkcie składu. Tak ukształtowane wymogi wzbudziły wątpliwości jednego z wykonawców, który wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Głównym zarzutem stawianym przez odwołującego było naruszenie uczciwej konkurencji ze względu na ukształtowanie przedmiotu zamówienia bez uwzględnienia obiektywnych potrzeb zamawiajacego. Podmiot prowadzący postępowanie działa bezprawnie i narusza przepisy p.z.p. określając wymagania, które nie są uzasadnione jego potrzebami. Stanowi to ograniczenie kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Zdaniem wykonawcy, zamawiający zawęził specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia do takich parametrów, aby przetarg został rozstrzygnięty na korzyść wykonawcy, którego tabor kolejowy aktualnie jest wykorzystywany. Dodatkowo, część postanowień wskazuje na konkretne rozwiązania techniczne nie dopuszczając jednocześnie możliwości zaoferowania przedmiotu równoważnego.

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego. Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby. Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego paramtetry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb. 

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30.01.2017 r., KIO 68/17